U bent hier: Home › Lid worden › Aanmelden

Aanmelden

Met het invullen geef ik aan:

 1. kennis te hebben genomen van de statuten, de reglementen van Aeneas en de gezondheids- en keuringsvereisten van de KNRB en deze onderschrijf. 
  (De betreffende documenten liggen ter inzage in het clubgebouw. Op verzoek zal het bestuur ze aan u overhandigen)
 2. deel te willen nemen aan verenigingsactiviteiten.
 3. kennis te hebben genomen van de hoogte van de jaarlijks verschuldigde contributie.
  Zie voor contributietarieven op de website.
 4. de penningmeester van Aeneas jaarlijks te machtigen de contributie af te schrijven van mijn IBAN bank-nummer
  (voor personen onder de 18, het nummer van de ouder/verzorger
 5. akkoord te gaan met het gebruik van je persoonlijke gegevens ten behoeve voor het beheren van je lidmaatschap van RV Aeneas bij Clubwebware (ledenadministratie) in combinatie met KNRB (Roeibond) en Myfleet (BotenReserveersysteem).
 6. akkoord met het beschikbaar stellen van oa je contactgegevens (oa je emailadres) ten behoeve van het ontvangen van emails van en voor clubleden. Mocht je dit anders willen, dan kan dat in overleg met de ledenadministratie.

AANVULLENDE REGELINGEN

 

 • Voor lidmaatschappen die na 1 juni aanvangen wordt naar rato contributie geheven.
 • Per gezinslid wordt een korting verleend van € ...
 • De maximale contributie per gezin bedraagt €....  (exclusief bondbijdragen).
 • De contributie kan uitsluitend betaald worden middels een bankmachtiging, naar keuze in termijnen.
 • Indien hieraan niet voldaan wordt zal €.... in rekening gebracht worden voor de extra administratiekosten.
 • Het entreegeld kan in de eerste twee lidmaatschapsjaren in twee gelijke termijnen worden betaald. 
 • Na opzegging eindigt het lidmaatschap op de laatste dag van het verenigingsjaar.

  Online registratie op deze site is uitgeschakeld.

 • Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 maart van het verenigingsjaar bij de ledenadministratie (ledenadmi@rvaeneas.nl).
 • Het verenigingsjaar loopt van 1april tot en met 31 maart van het volgende kalenderjaar


LIDMAATSCHAPSVORMEN

 

 • Jeugdleden. Leden die op 1 april van het betreffende verenigingsjaar jonger zijn dan 18 jaar.
 • Seniorleden. Leden die op 1 april 18 jaar of ouder zijn.

 

Klik hier om het aanmeldformulier in te vullen


Ogenblik a.u.b. ...